leerstudio kwadralfa

0498 16 59 50

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant.

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst,

zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde voorwaarden.

 

 

Volumekaarten

 

Volumekaarten die u tussen 01/09/2018 en 30/06/2019 aankoopt, zijn bruikbaar tot 30/06/2020, na deze datum vervallen ze automatisch.
Deze geldigheid kan met een extra jaar worden verlengd, nadat leerstudio kwadralfa een schriftelijk akkoord hierover heeft gegeven.

Het gebruik van een volumekaart is pas mogelijk van zodra de kaart integraal is betaald. Indien de betaling niet op voorhand geschiedde, rekenen we het "losse" uurtarief aan voor de betrokken lesuren.

Er kan op geen enkel moment terugbetaling worden gevraagd voor nog niet gebruikte credits.

Na elk begeleidingsmoment wordt het tegoed van de kaart kaart verminderd met de op die dag geleverde prestatie.

Kwadralfa behoudt het recht om de verkoop van een volumekaart te weigeren.

Kwadralfa behoudt tevens het recht om de werking v.d. kaart stop te zetten, mits terugbetaling van nog niet gebruikte credits aan het voordeeluurtarief dat de volumekaart bood bij aankoop ervan.

De begeleidingstijdstippen worden week per week in onderling overleg vastgelegd.

Een volumekaart is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikt worden binnen hetzelfde gezin (tenzij anders overeengekomen). Ze mag niet in bruikleen worden gegeven aan andere familieleden of vrienden.

Het is absoluut geen vereiste om met volumekaarten te werken.

Bij een kortstondige of éénmalige remediëring, kunt u gebruik maken van het op dat moment geldende "losse" uurtarief.

 

 

Intellectuele eigendom

 

Geert Sarasyn, kwadralfa en leerstudio kwadralfa, hierna kwadralfa genoemd, behouden een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alles wat kwadralfa ontwikkelt, neerschrijft, voor of tijdens haar opdracht, inclusief methodologieën en know-how. Kwadralfa zal dan ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar neergeschreven theorieën, werkdocumenten, oefeningen, verslagen, cursussen, inclusief documenten of bestanden in elektronische vorm.

 

 

Annulatievoorwaarden

 

BIJLES- en STUDIEBEGELEIDINGSUREN

 

Bij het tijdig annuleren van bijles- of studiebegeleidingsuren (ten laatste 24u voor aanvang) en ongeacht de weg waarlangs de boeking plaatsvond,

ter plaatse, telefonisch, per mail, per sms, via messenger of whatsapp, kan voor ieder geannuleerd studiebegeleidingsuur 15 euro administratiekost worden aangerekend.

 

Wanneer de annulering echter plaatsvindt minder dan 24u voor aanvang van het bestelde bijles- of studiebegeleidingsuur, zal niks van de voorziene deelnamekost worden aangerekend, dit enkel in geval van ziekte èn op voorwaarde dat er een geldig doktersattest wordt bezorgd aan leerstudio kwadralfa.
In alle andere gevallen zullen alle uren die worden geannuleerd op minder dan 24u voor aanvang aan de volle 100% worden aangerekend.

 

Indien de student/aanvrager niet komt opdagen zonder verwittigen, zal uiteraard ook de volle 100% van de deelnamekost in rekening worden gebracht, verhoogd met 15 euro per gereserveerd lesuur.

 

Wanneer kwadralfa zelf een lesuur annuleert, zullen er uiteraard geen kosten aan kwadralfa moeten betaald worden.

 

Een bijles- of studiebegeleidingsuur tijdig (ten laatste 24u voor aanvang) verplaatsen naar een latere datum (enkel schriftelijk, per mail of per sms, tot maximaal 1 maand later), valt niet onder de noemer "annulatie" en in dat geval zijn er geen administratie- of annulatiekosten te betalen.

Wanneer de verplaatsing naar een latere datum echter gevraagd wordt op minder dan 24u voor aanvang, zal wel een kost van 10 euro per uur worden aangerekend. Een bijles- of studiebegeleidingsuur kan hoogstens 1 keer verplaatst worden naar een latere datum, indien het na deze verplaatsing ook niet doorgaat, zal het als geannuleerd worden beschouwd, met de eerder vermelde annulatiekosten als gevolg.

 

WORKSHOPS

 

Deelname aan een workshop, waarvoor het online inschrijvingsformulier werd verzonden, kan hoogstens 1 keer verplaatst worden in de tijd en dit enkel als die verplaatsing tijdig wordt aangevraagd (ten laatste 24 uur voor aanvang) en enkel schriftelijk, per mail of per sms. Verplaatsen kan tot maximaal 3 maanden later.

 

Enkel bij tijdig verwittigen (ten laatste 48u voor aanvang van de workshop, schriftelijk, per mail of per sms), kan deelname aan een workshop worden geannuleerd, wij rekenen dan een administratiekost van 30 euro aan.

 

In alle andere gevallen (te laat verwittigen, niet verwittigen en niet komen opdagen), is de aanvrager van de workshop verplicht om de volle 100% van het inschrijvingsgeld te betalen, binnen de 30 dagen na datum  van de factuur die naar huis wordt verstuurd.

Het inschrijvingsdocument dat per mail werd verzonden geldt als bewijs, het IP-adres van de verzender is door ons gekend.

 

Indien de annulatie uitgaat van kwadralfa zelf, zijn er uiteraard geen kosten aan kwadralfa verschuldigd.

 

 

VAKANTIEKAMPEN KWADRALFA@SEA

 

Het annuleren van een inschrijving moet altijd schriftelijk (mail) gebeuren. We rekenen bij elke annulering 75 euro administratiekosten aan.

Het niet betalen van een voorschot nadat het inschrijvingsformulier elektronisch naar ons werd verstuurd, geeft geen aanleiding tot annulering van de inschrijving.

 

 

Bij iedere annulering,

rekenen we bovenop de administratiekosten ook volgende kosten aan:

15% van het totale inschrijvingsgeld indien de annulering eerder plaatsvindt dan 1 maand voor de start van het kamp,

30% tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van het kamp en

50% op minder dan 1 week voor aanvang van het kamp.

 

 

Het volledige inschrijvingsgeld is verschuldigd bij een annulering zonder ernstige reden binnen de week voor aanvang of indien de deelnemer niet komt opdagen.

 

 

AKKOORDVERKLARING

 

Door online bijles- of studiebegeleidingsuren aan te vragen, zich in te schrijven voor een workshop van kwadralfa of door een boeking te doen via telefoon, mail of sms, verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden zoals ze hierboven zijn beschreven.

 

Alle door kwadralfa geleverde prestaties zijn (volgens de tarieven zoals hierboven beschreven) contant betaalbaar op de vervaldag in onze leerstudio te Gent, tijdens het huisbezoek of 30 dagen na factuurdatum via overschrijving.

 

Alle annulatiekosten moeten betaald zijn binnen 30 dagen nadat de annulatie zich heeft voorgedaan, in casu binnen 30 dagen nadat de aanvrager toekomstige diensten heeft geannuleerd.

 

Bij gebrek aan betaling van gefactureerde diensten of annulatiekosten binnen de gestelde termijn, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een extra forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro verschuldigd, alsook een verwijlrente gelijk aan de gerechtelijke intrest vanaf de vervaldatum tot de dag der effectieve betaling.

 

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Gent bevoegd is.

 

Leerstudio kwadralfa

Vlaanderenstraat 78

9000  Gent

 

Tel: 0498 16 59 50

 

email: leerstudio@kwadralfa.be

 

ond.nr. 0744 292 282

 

IBAN BE26 3631 1833 8929

Copyright 2013-2020 kwadralfa